spot_img

Okullardaki Taşeron İşçilerin ‘Fazla Mesai’ İle İlgili Kritik Karar!

Okullarda görev yapan taşeron işçiler fazla mesai abalir mi? Yargıtay örnek bir karardan yola çıkarak bu konuda emsal bir karara imza attı. İşte binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren kararın ayrıntıları:

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının yatılı bölge ortaokulunda ihalesini alan taşeron şirketlerin yanında eğitim öğretim sezonunda kesintisiz olarak öncelikle temizlik görevlisi olarak hafta sonları, dini ve milli bayramlarda, resmi tatillerde çalıştığını, hiçbir zaman yıllık izin kullandırılmadığını ve karşılığında da ücret verilmediğini, iş akdini haksız ve bildirimsiz olarak feshettiklerini iddia ederek davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar Cevabının Özeti:

Davalı … Tur. Tek. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının şirkette resmi olarak çalışıyor olarak görünmesine rağmen fiilen asıl işveren ortaokul yetkililerinden emir ve talimatları ile çalıştığını, davacının tazminat talebinin reddi gerektiği bu nedenle davacı işçinin diğer davalı bakanlığın işçisi sayılması ve taleplerin ilgili Bakanlığa yöneltilmesi gerektiğini savunmuştur.

Davalı … vekili, hizmet alım şartnamesinde çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm detaylardan bahsedildiğini, yüklenicinin çalıştırdığı personelin sosyal hakları ile ilgili olarak kanuni yükümlülükleri bakımından ilgili kurum ve kuruluşlara karşı sorumlu olduğunu, okul idaresinin sorumlu tutulamayacağını, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık ücret alacağının zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti :

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı …’nın asıl, diğer davalının ve ihbar edilen şirketlerin alt işveren olduğu yatılı ortaokul olan işyerinde yardımcı personel (temizlik görevlisi) olarak zincirleme yapılan belirli hizmet sözleşmeleri ile çalıştığı, alt işverenler değişmekle birlikte işçilerin çalışmaya kesintisiz olarak devam ettikleri, hizmet sözleşmesinin belirli süreli yapılmasını gerektiren objektif nedenler bulunmadığından sözleşmenin belirsiz süreli olarak kabulünün gerektiği, davalı … tarafından davacının iş aktinin yardımcı personel sayısının sınırlandırılması nedeni ile sona erdirildiği iddia edilmiş ise de diğer işçiler çalışmaya devam ederken davacının iş aktinin sona erdirilmesini gerektiren haklı bir sebebinin ortaya konulamadığı ve objektif bir neden ileri sürülemediğinden davacının iş aktinin haksız ve önelsiz şekilde feshedildiğinin, kıdem tazminatından kamu kurumları sorumlu tutulmakla birlikte davacı işçiye karşı diğer davalının da kıdem tazminatı bakımından sorumluluğunun devam ettiği gerekçesiyle bir kısım işçilik alacaklarının kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı … vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı …’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçi haftada 6 gün çalıştığını iddia ederek fazla mesai ücret talebinde bulunmuştur.

Dosyada davacının iddiasını ispata elverişli yazılı delil olmayıp davacı tanıklarından biri haftada 6 gün çalıştığı yönünde beyanda bulunmuşsa da diğer iki tanık, bir hafta beş gün bir hafta altı gün çalıştığını açıklamıştır. Dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacının bir hafta beş gün takip eden hafta altı gün çalıştığı kabul edilerek fazla mesai ücreti hesaplaması yapılması gerekirken sürekli altı gün çalıştığı gerekçesiyle fazla mesai ücretinin kabulü hatalı olmuştur.

3-Davalının ıslaha karşı zamanaşımı def’i dikkate alınarak, gerekirse bu yönden bilirkişi ek hesap raporu alınarak bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 10/11/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız